gdpr, ochrana osobních údajů

VOŠ a SPŠ provádí podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost, VOŠ a SPŠ má povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách VOŠ a SPŠ.