Informace pro studenty VOŠ

Pokyny k vypracování absolventských prací VOŠ

Absolventskou prací (AP) se nastávající absolvent poprvé presentuje na veřejnosti. Poprvé také svoji práci obhajuje a odpovídá na námitky a připomínky.  Prací se ověřují teoretické a praktické poznatky, které žák získal v průběhu studia a jeho schopnost aplikovat tyto poznatky při zpracování zadání. Práce se zpracovává v písemné formě a po obhájení je AP posuzována jako uveřejněné dílo. Je hodnocena podle určitých kritérii obdobně jako ostatní odborné texty.

Režim zpracování AP

 • rozhodnutí o tématech (školní, podnikové)
 • soustředění témat, výběr, určení vedoucích prací
 • zadání témat
 • úvodní konzultace s vedoucím AP
 • zahájení řešení
 • případné využití odborné praxe
 • odevzdání práce
 • seznámení s posudkem vedoucího práce a oponenta
 • příprava odpovědí na připomínky a případné dotazy při obhajobě
 • vlastní obhajoba (příprava 15 až 20 minut, obhajoba max. 15 minut)

Zadání

Zadání absolventské práce - formulář stáhněte zde

Témata 

Vycházejí z potřeb praxe a školy, mají odpovídat současnému stavu techniky a být aktuální. Rozšiřují teoretické a praktické poznatky ve studovaném oboru. Podle rozsahu mohou být buď široká a všeobecná nebo naopak úzce ohraničující určitou oblast. 

Pokyny pro vypracování lze například vyjádřit takto: 

 • vypracujte studii zadaného problému na základě literární rešerše
 • zhodnoťte dosavadní stav řešení (např. způsob výroby)
 • navrhněte nové řešení (nový způsob výroby)
 • vypracujte nové technické řešení, doložte technologickými a konstrukčními výpočty, vypracujte výkresovou dokumentaci
 • vypracujte technicko-ekonomický rozbor navrženého řešení

Zadání AP je pro žáka závazné. Změna tématu je v průběhu zpracování schváleného tématu možná jen ve vynímečných případech a řádně zdůvodněných případech na návrh vedoucího AP. Stejně tak i dílčí změny, např. zúžení nebo jiné specifikace proti zadání jsou možné jen se schválením vedoucího AP. Veškeré změny musí být podchyceny v "Deníku AP" a podepsány vedoucím AP. 

Úprava absolventské práce - metodika zpracování závěrečné práce stáhněte zde

Postup zpracování absolventské práce 

Shromáždit zaslané podklady z odborné literatury. Literární rešerše. Rešerše na Internetu. Podklady z firem v dané oblasti, zprávy, výkresy, výpočty a pod. Vyhodnotit co lze a jakým způsobem použít v popisu současného stavu problematiky. Rozdělit do vhodných podkapitol. Navrhnout postup řešení problematiky. Někdy je vhodné navrhnout více postupů a vybrat podle určitých kriteriích nejvhodnější a ten rozpracovat až do řešení. Jindy je možné provést všechny tyto postupy a porovnávat získané výsledky. Diskuse získaných výsledků, jejich platnost a případná omezení, porovnání s předpoklady, zdůvodnění a pod. Stručná syntéza výsledků, konkrétní návrhy pro jejich praktickou realizaci nebo pro další rozvoj tématu, názor autora na dosažený stav řešení a pod. Použitá literatura a jiné prameny, z nichž autor vycházel nebo na ně reagoval. Provést dle ČSN. Odkazy na literaturu v textu musí odpovídat číslu příslušného literárního pramenu. Větší soubor tabulek, grafů, výkresů apod. je výhodné dát do přílohy. Přílohy číslovat, aby bylo možné se na ně v textu odkazovat. 

Posudky vedoucího AP a oponenta AP podstata hodnocení

 • věcný obsah práce (ověřuje znalosti odborné)
 • uspořádání práce (svědčí o pracovní technice)
 • styl psaní práce (dokumentuje logičnost zpracování údajů a vyjadřovací schopnosti autora)

Budou k dispozici min. 1 týden před vlastní obhajobou (tedy před odchodem na přípravný týden) u vedoucího učitele. Tím je možno si připravit odpovědi na jejich připomínky. Odpovědi je možno připravit i z materiálů, které nejsou v AP. Odpověď je možno si připravit i písemně a při obhajobě ji přečíst. 

Vedoucí AP hodnotí především z těchto hledisek: 

 • jak je splněno zadání AP
 • pracovní morálka, iniciativa, samostatnost autora AP
 • zhodnocení způsobu řešení AP (originalita, obtížnost řešení, využívání odborné literatury, využívání konzultací a pod.)
 • jak práce odpovídá normalizačním, provozním a bezpečnostním předpisům
 • jaká je odborná úroveň práce

Oponent hodnotí především podle těchto bodů: 

 • úplnost vypracování
 • způsob pojetí řešeného úkolu (originalita, aplikace postupů,...)
 • stupeň obtížnosti řešeného úkolu
 • vytkne nedostatky konstrukčního, technologického řešení jak v celkovém zaměření, tak popřípadě v dílčí problematice
 • vytkne chyby a omyly v práci
 • při rozboru a hodnocení navrženého řešení
 • ve výpočtech
 • zhodnotí grafickou úpravu práce
 • zhodnotí práci jako celek

Seznam absolventských prací VOŠ - od školního roku 1999/2000 až po současnost.