Maturitní zkouška

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní harmonogram

Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni žáci 4. ročníku odevzdat do 3. 12. 2018 řediteli školy. Termín konání písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním termínu zkušebního období roku 2019 byl stanoven na 10. 4. 2019 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a 11. 4. 2019 (písemná práce povinné zkoušky z cizího jazyka). Termín konání didaktických testů připadá na pracovní dny v období od 2. do 10. 5. 2019. Termín konání praktické maturitní zkoušky v jarním termínu zkušebního období roku 2019 byl stanoven na pracovišti Studentská na 16. 4. 2019. Termín konání ústních zkoušek společné i profilové části v jarním termínu zkušebního období roku 2018 byl stanoven na pracovišti Studentská od 20. do 31. 5. 2019.

Maturitní předměty - společná část

 • Společná (státní) část je pro všechny žáky stejná. V rámci této části maturitní zkoušky se všichni maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. Zkouška z předmětu český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem.
 • Jazykové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky. Skládají se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 • Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

Požadavky ke zkouškám z těchto předmětů najdete na stránkách www.novamaturita.cz v sekci Katalogy požadavků.

Maturitní předměty - profilová část 

Profilová (školní) část – je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek a z možnosti konat až dvě nepovinné zkoušky. 

 • Strojírenství – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou),  Stavba a provoz strojů (ústní zkouška) a Strojírenská technologie (ústní zkouška).
 • Informační technologie - žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Aplikační software (ústní zkouška) a Počítačové systémy a programování (ústní zkouška).
 • Elektrotechnika – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou),  Elektronika a měření (ústní zkouška) a Informační technologie (ústní zkouška) nebo Automatizace (ústní zkouška).
 • Technická zařízení budov – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Vytápění a vzduchotechnika (ústní zkouška) a Zdravotně technická instalace (ústní zkouška).
 • Ekonomika a podnikání – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška, Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška) a Technické předměty (ústní zkouška).
 • Mechanik seřizovač – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), ze Strojírenské technologie (ústní zkouška) a Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Mechanik elektrotechnik – zaměření Elektrická zařízení – skládá maturitní zkoušku z Elektrických zařízení (ústní zkouška), Automatizace (ústní zkouška) a Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.  Mechanik elektrotechnik – zaměření Automatizace a mechatronika – skládá maturitní zkoušku z Mechatroniky (ústní zkouška), Automatizace (ústní zkouška) a z Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Technik modelových zařízení – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), Strojírenská technologie (ústní zkouška), Odborný výcvik formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Mechanik strojů a zařízení – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), Mechatronika (ústní zkouška), Odborný výcvik formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.

Různé

 • Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška. Přihlásit se k ní může pouze prvomaturant přes http://vpz.cermat.cz v období 2. – 15. ledna 2019. Zkouška se bude konat 6. 5. 2019 na spádové škole. Její výsledek bude zpřístupněn 20. května 2019. Nebude však zveřejněn na vysvědčení. Absolvování této zkoušky zohledňují některé vysoké školy při přijímacím řízení.
 • Seznam knih z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce – Seznam knih, ze kterých žák vybírá 20 děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, najdete na stránkách školy u jednotlivých oborů v sekci Informace pro již studující.
 • Žákům je na stránkách http://vpz.cermat.cz k dispozici tzv. Výsledkový portál žáka. Jeho účelem je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky. Je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě. Registrace do portálu bude možná od 2. ledna 2019.


Ve Žďáru nad Sázavou 26. 10. 2018


Tematické okruhy

Balíček podkladů k maturitě si můžete stáhnout z našeho archivu.

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Informace si můžete stáhnout z našeho archivu.