Maturitní zkouška

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.  

Maturitní harmonogram  

Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni žáci 4. ročníku odevzdat do 1. 12. 2020 řediteli školy. Písemná práce z českého jazyka a literatury se bude psát 7. 4. 2021 a z cizího jazyka 9. 4. 2021. Termín konání didaktických testů připadá na pracovní dny v období od 3. do 7. 5. 2021. Termín konání praktické maturitní zkoušky byl stanoven na pracovišti Studentská na 15. 4. 2021. Ústní zkoušky budou na pracovišti Studentská probíhat od 17. do 28. 5. 2021.

Maturitní předměty - společná část  

 • Společná (státní) část je pro všechny žáky stejná. V rámci této části maturitní zkoušky se všichni maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. Zkouška z předmětu český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem.
 • Jazykové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou didaktického testu. Po jeho absolvování bude žák hodnocen formou uspěl/neuspěl. Výsledek didaktického testu nemá vliv na výsledky profilových zkoušek.
 • Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Žák má možnost konat až dvě nepovinné zkoušky.  

Nabídku nepovinných zkoušek tvoří cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující (bývalá Matematika+). 

Požadavky ke zkouškám z těchto předmětů najdete na stránkách maturita.cermat.cz v sekci Katalogy požadavků.

Maturitní předměty - profilová část

Profilová (školní) část – je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se z písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, dále z písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka, pokud si ji žák zvolil ve státní části, a ze dvou nebo tří povinných zkoušek.

Nabídka a forma profilových (školních) zkoušek je následující.  

 • Strojírenství – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Stavba a provoz strojů (ústní zkouška) a Strojírenská technologie (ústní zkouška).
 • Ekonomika a podnikání – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška, Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška) a Technické předměty (ústní zkouška).
 • Elektrotechnika – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Elektronika a měření (ústní zkouška) a Informační technologie (ústní zkouška) nebo Automatizace (ústní zkouška). ·
 • Technická zařízení budov – žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Vytápění a vzduchotechnika (ústní zkouška) a Zdravotně technická instalace (ústní zkouška).
 • Informační technologie - žáci se přihlašují ke třem povinným zkouškám. Jsou to praktická zkouška nebo Projektová praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), Aplikační software (ústní zkouška) a Počítačové systémy a programování (ústní zkouška).
 • Mechanik seřizovač – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), ze Strojírenské technologie (ústní zkouška) a Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Mechanik elektrotechnikzaměření Elektrická zařízení – skládá maturitní zkoušku z Elektrických zařízení (ústní zkouška), Automatizace (ústní zkouška) a Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí. Mechanik elektrotechnik – zaměření Automatizace a mechatronika – skládá maturitní zkoušku z Mechatroniky (ústní zkouška), Automatizace (ústní zkouška) a z Odborného výcviku formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Technik modelových zařízení – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), Strojírenská technologie (ústní zkouška), Odborný výcvik formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.
 • Mechanik strojů a zařízení – skládá maturitní zkoušku z Technologie (ústní zkouška), Mechatronika (ústní zkouška), Odborný výcvik formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.

Různé

 • Seznam knih z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce, ze kterých žák vybírá 20 děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, a kritéria pro tvorbu tohoto seznamu najdete na stránkách školy u jednotlivých oborů v sekci Informace pro již studující. Žákem vytvořený seznam je platný i pro náhradní a opravné zkoušky.
 • Zkoušku z cizího jazyka (písemnou a ústní část) lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykovou úroveň nejméně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
 • Žákům je na stránkách vpz.cermat.cz k dispozici tzv. výsledkový portál žáka. Jeho účelem je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky. Je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.


Ve Žďáru nad Sázavou 23. 10. 2020

Tematické okruhy

Balíček podkladů k maturitě si můžete stáhnout z našeho archivu.

Způsob hodnocení profilových zkoušek

Informace si můžete stáhnout z našeho archivu.