Elektrikář

Forma studia

Vzdělávací program je koncipován jako denní tříleté studium, jehož absolvent získá složením závěrečné zkoušky podle platných předpisů MŠMT výuční list. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Závěrečná zkouška probíhá podle jednotného zadání závěrečných zkoušek a skládá se ze tří samostatných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Oborové benefity

Možnost přestupu v průběhu 1. ročníku na obor, který žáka více zaujal - bez rozdílových zkoušek. Možnost dalšího vzdělávání po vyučení - získání úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce a objednávání stravy. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu u spolupracujících firem. Žákům tohoto oboru jsou poskytovány motivační stipendia ve výši 700 Kč měsíčně a prospěchová stipendia 1000 Kč za pololetí. Vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.) Vynikající vybavenost školy výpočetní technikou. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Absolventi oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Osvědčení pro práci na elektrických zařízeních do 1000V §5 zdarma.

Charakteristika oboru

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky, které umí aplikovat v praxi. Orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit. Postupně se naučí základní montážní práce v budovách občanské výstavby a montáže hromosvodů. Rozumí průmyslovým instalacím, elektrickým strojům a přístrojům. Poradí si s měřením nejrůznějších elektrických veličin a orientuje se v měřicích přístrojích. Vyzná se v řízení jednoduchých procesů pomocí PLC automatů, umí navrhnout a oživit vhodný program.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolvent školního vzdělávacího programu Elektrikář se uplatní zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář, stavební elektrikář, provozní elektrikář v energetice, při rekonstrukcích elektrických instalací nebo jako provozní elektrikář v železniční dopravě. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů, při řízení a obsluze elektronických přístrojů a zařízení a v celé řadě dalších zaměření.

Kód studia: 26-51-H/01