Nástrojař

Forma studia

Učební obor nástrojař je tříletý obor, jehož absolvent po složení závěrečné zkoušky získá výuční list. Škola je zapojena v projektu Nová závěrečná zkouška 2, to znamená, že žáci učebních oborů vykonávají závěrečné zkoušky podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. Závěrečná zkouška se skládá ze tří zkoušek a to z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky, která se koná před zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po ukončení studia se absolventi mohou zařadit do zaměstnání nebo mohou pokračovat ve studiu ve studijním oboru mechanik seřizovač nebo jiném, kde budou přijati do 2. ročníku nebo po vykonání rozdílových zkoušek do třetího ročníku nebo mohou pokračovat v nástavbovém studiu denním nebo dálkovém a získat tak úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Oborové benefity

Možnost přestupu v průběhu 1. ročníku na obor, který žáka více zaujal – bez rozdílových zkoušek, ve vyšších ročnících také, ale mohou zde již být předepsány rozdílové zkoušky. Základní kurz svařování elektrickým obloukem ZK 111 W01, příp. základní kurz svařování v ochranné atmosféře ZK 135 W01 a zaškolení pro řezání kyslíkem. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Získání motivačního stipendia Kraje Vysočina na základě žádosti ve výši 700,-Kč/měsíčně, možnost získat i prospěchové stipendium ve výši 1 000,-Kč/pololetí. Dále možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, …). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.

Charakteristika oboru

Absolvent učebního oboru je připraven k výkonu povolání nástrojař v nástrojárnách strojírenských podniků. Je schopen vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje pro plošné a objemové tváření kovů, formy pro lisování plastických hmot a pro tlakové lití kovů. Dále je schopen vyrábět speciální přípravky pro sériovou a hromadnou výrobu a jednoúčelová speciální měřidla a šablony. V prvním ročníku se žáci seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění a základy elektromontážních prací. 

Ve druhém ročníku si rozšiřují dovednosti v ručním zpracování kovů, získávají kompetence při výrobě nářadí a nástrojů a zdokonalují se ve zpracování kovových materiálů ručně i strojně. Ve třetím ročníku může být odborný výcvik realizován na pracovištích budoucího zaměstnavatele. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. Mohou pracovat v nástrojařských dílnách, kde mohou vyrábět nebo opravovat nástroje, nářadí, přípravky apod. Mohou také pracovat v příbuzných povoláních, např. jako obráběč kovů (soustružení, frézování, vrtání, broušení), strojní mechanik, montážní pracovník apod.

Kód studia: 23-52-H/01