Mechanik Elektrotechnik

Forma studia

Jedná se o čtyřletý studijní obor, jehož absolvent získá složením maturitní zkoušky maturitní vysvědčení. Žáci, kteří nastoupili v roce 2016 a později mohou po třetím ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku (koná se podle jednotného zadání závěrečných zkoušek) a získat výuční list oboru elektrikář. Dále pak pokračují studiem čtvrtého ročníku uvedeného oboru a po absolvování 4. ročníku vykonávají maturitní zkoušku. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání.

Oborové benefity

Po 3. ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru elektrikář. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.

Charakteristika oboru

Studijní obor mechanik elektrotechnik je zaměřen na získání uceleného přehledu o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, elektronice a výpočetní technice. Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém a třetím ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti především v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnice, seznamují se se základy mechatroniky, programování PLC automatů, inteligentními instalacemi apod. Po 3. ročníku si žáci mohou zvolit jedno ze dvou zaměření:  

  • Mechatronika a automatizace - moderní a perspektivní zaměření na automatizované systémy, počítačově řízené robotizované linky a CNC výrobní stroje. Žáci získají vědomosti a dovednosti z mechaniky, elektroniky, pneumatiky, hydrauliky, senzoriky, programování, mikroprocesorové, komunikační a výpočetní techniky a informačních technologií, seznamují se s pneumatickými a hydraulickými prvky a jejich sestavováním do pneumatických a hydraulických obvodů. Zaměření je i na průmyslovou automatizaci v souvislosti s pohony, měniči, řízenými usměrňovači, měřicími systémy, PLC automaty, CNC řídicími systémy včetně jejich servisu a seřizování.
  • Elektrická zařízení - zaměření reaguje na nové a moderní způsoby elektroinstalace, elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipožární systémy, regulace vytápění a klimatizace, systém EIB – moderní inteligentní elektroinstalace. Důleži-tou součástí je i oblast obnovitelných zdrojů – solární systémy, jejich zapojení a regulace. Zaměření nezapomíná ani na klasické způsoby provádění elektroinstalací v občanské bytové výstavbě a v průmyslových objektech. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.  

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronic¬kých zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí a při programování řídicích systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou, tak i odpovídající manuální zručnost. 

Možnými uplatněními absolventů jsou dále elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik.

Kód studia: 26-41-L/01