Mechanik strojů a zařízení

Forma studia

Jedná se o čtyřleté denní studium, jehož absolvent získá složením maturitní zkoušky maturitní vysvědčení. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání.

Oborové benefity

Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-Fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.

Charakteristika oboru

Studijní obor mechanik strojů a zařízení je zaměřen na činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především umí vyrábět, sestavit, provádět údržbu, popř. opravit funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Absolventi oboru dále zvládají kreslení a modelování součástí ve 2D a 3D a jejich programování, kontrolu a měření. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. V dalších ročnících si prohlubují znalosti a dovednosti v ručním a strojním obrábění a seznamují se se základy pneumatiky a hydrauliky. Dále se učí sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstrnovat je. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik (v typové pozici servisní technik). Mohou se taky uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povoláních strojní mechanik, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení, popřípadě vykonávat činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách např. při externích montáží nebo ve své profesi provozování samostatné podnikatelské činnosti.

Kód studia: 23-44-L/01