Ekonomika a podnikání

Forma studia

Vzdělávací program je koncipován jako denní čtyřleté studiu zakončené maturitní zkouškou zahrnující státní část (český jazyk, matematika nebo cizí jazyk) a profilovou část (odborné předměty).

Oborové benefity

Uplatnění praktických dovedností ve fiktivní firmě, úzká spolupráce s průmyslovými podniky a firmami, zvýšená odbornost v oblasti ICT technologií, začlenění technických znalostí do přípravy v oboru, řízení projektů v technických oborech, jež jsou součástí výuky, příprava na státní zkoušku v obchodní korespondenci.

Charakteristika oboru

Ekonomika a podnikání je moderní obor vzdělávání založený na kombinaci ekonomického a technického vzdělání. Obor je určený převážně pro dívky, ale nevylučuje i zájem chlapců. Vyvážené zastoupení ekonomických a technických předmětů vychází z potřeb současné praxe průmyslových podniků. Připravuje absolventy, kteří jsou schopni zastávat náročné ekonomické funkce, ale zároveň mají znalosti a dovednosti z některých technických předmětů. To jim umožňuje flexibilně zastávat sdružené funkce ekonomicky i technicky zaměřené převážně v malých a středních firmách, kde si zaměstnavatel nemůže dovolit úzkou specializaci. Neznamená to však, že by absolvent) nezvládal úzce specializované ekonomické funkce. 

K tomu přispívá samozřejmě skadba ekonomických a technických předmětů. Stěžejními předměty jsou ekonomika a účetnictví, dále pak právní nauka, daňové zákony, marketing, obchodní korespondence a informační a komunikační technologie. Technické předměty nejsou pochopitelně zastoupeny v počtu a podrobnosti informací jako v ryze technických oborech, ale poskytují základy technického vzdělání dostačující k orientaci v technické dokumentaci, technickém názvosloví a v jednodušších technologických postupech. 

Nedílnou součástí vzdělávání je výuka dvou světových jazyků, a to anglického jazyka a druhého volitelného, němčiny nebo ruštiny. Ve všech předmětech jsou žáci vychováváni a vedeni k samostatnému myšlení, k získání dovednosti odborně komunikovat a správně se vyjadřovat v běžných situacích. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech získávají žáci schopnosti plynně, srozumitelně a jazykově na úrovni se vyjadřovat, orientovat se v základních dílech české a světové literatury, základech historie, středoškolské matematiky a přírodních věd. Specifikem tohoto oboru je práce žáků ve fiktivní firmě, kde simulují ekonomické funkce a práci skutečných firem. Pracují na postech ředitele, asistentky, účetní, referenta zásobování a nákupu, obchodují s jinými školami – fiktivními firmami po celé ČR, ale i se zahraničními školami. Celý systém je koordinován centrem fiktivních firem při VŠE Praha. Dalším benefitem oboru je možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání poskytuje absolventům znalosti a dovednosti pro pracovní pozice administrativní pracovník, technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní, daňový referent, celní deklarant, technik BOZP, samostatný plánovač a personalista. Jedná se o pracovní pozice které vyžadují znalost ekonomiky a účetních procesů v organizaci a firmě se schopností poskytovat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování. Zajišťuje archivaci účetních písemností a vede příslušnou dokumentaci. Absolvent umí komunikovat cizím jazykem.

Kód studia: 63-41-M/01