elektrotechnika

Forma studia

Obor je ukončený maturitní zkouškou, zaměřený na elektrotechniku s důrazem na potřeby elektrotechnických automatizačních firem a informačních technologií. Vzdělávací program oboru Elektrotechnika pod názvem „Informatika a automatizace v elektrotechnice“ je koncipován jako denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. 

Oborové benefity 

Průběh výuky s využitím moderních přístrojů a zařízení s vysokým podílem digitálních technologií, příprava na specializovaných měřicích systémech, špičkově vybavená laboratoř mechatroniky, spolupráce s průmyslovou praxí a VŠ, členství v profesních organizacích (ČMSA, AS-i aj.), integrace zkušeností se správou ICT sítí, projektová výuka, technické soutěže. Získané vzdělání umožňuje následně složit zkoušky dle vyhlášky O odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. 

Charakteristika oboru

Výuka oboru je postavena na základních principech a současných trendech v nasazení informačních technologií v prosperující průmyslové praxi. Ve výuce jsou zohledněny nejen požadavky odborné praxe, ale také požadavky všeobecné, směřující k samostatnému uplatnění absolventů v tvůrčích týmech průmyslových firem. Profil absolventa je utvářen volbou povinně volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku. Žák se může zaměřit na prohloubení znalostí buď z automatizace, nebo informatiky. Povinně volitelné předměty tvoří blok několika odborných předmětů, které se již v minulosti osvědčily a pro něž má škola pedagogicko odborné i materiální předpoklady. 

Učivo oboru dává absolventům možnost studia na vysoké škole technického zaměření. Výuka je orientována k technikám samostatného učení a tvůrčí práce žáků. Jde zejména o náročnější samostatné práce, podporu týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v dílnách, laboratořích nebo pracích s výpočetní technikou. V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. V rámci dílenské praxe si žák osvojí základy ručního a strojního zpracování kovových materiálů. Vyzkouší si také návrh a výrobu plošných spojů a jejich osazování součástkami i opravárenskou činnost. Žák absolvuje základy domovních elektroinstalací a průmyslové elektromontáže. Absolvent je prakticky seznámen s programováním řídicích systémů, návrhem a zapojováním pneumatických a elektropneumatických obvodů. Nedílnou součástí odborné výuky jsou praxe a exkurze v podnicích. Ve školních laboratořích, které jsou na naší škole mimořádně dobře vybaveny, získají dovednosti spojené s měřením elektrických a neelektrických veličin. 

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Typové pozice pro možnosti uplatnění: střední technickohospodářské funkce, zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se též jako školicí technici, technici měření a regulace, jako počítačoví technici, jako operátoři a programátoři počítačů, mikropočítačů i řídicích systémů, operátoři při řízení procesů a při programování průmyslových automatů, při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Absolventi se mohou uplatnit též jako projektanti, energetici a při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích. Uplatní se též při provádění revize elektrických zařízení a oživování elektrotechnických zařízení. 

Kód studia: 26-41-M/01