podnikání

Forma studia 

Studijní obor Podnikání je koncipován jako dálkové tříleté studium ukončené maturitní zkouškou. 

Oborové benefity 

Odbornost v oblasti ICT technologií, tvorba projektů, spolupráce s firmami v našem regionu. 

Charakteristika oboru

Požadavky na odborné vzdělání a způsobilosti (kompetence) absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko- hospodářských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků. Tříleté dálkové studium oboru Podnikání zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty, v nichž si studenti doplní a rozšíří znalosti z předchozího studia. Těžiště oboru spočívá v odborných předmětech, po jejichž absolvování student dokáže ovládat soudobou kancelářskou techniku. Absolvent je veden tak, aby zvládl typické administrativní činnosti, účetní softwary. Umí vést obchodní korespondenci, fakturaci, archivaci, účetnictví a agendu firmy, stejně jako písemnosti podle norem, s využitím výpočetní a kancelářské techniky. V oblasti ekonomiky dokáže charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy, umí provést marketingový průzkum a orientovat se v problematice managementu. Problém pro ně není zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku, vést podnikovou administrativu a efektivně hospodařit s finančními prostředky i provádět účetní uzávěrku a závěrku, orientovat se v soustavě daní, v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích, nemalý důraz je kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Typové možnosti uplatnění 

Absolvent oboru Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy. Absolvent je schopen se svou kvalifikací pracovat v ekonomických útvarech všech podniků.

Kód studia: 64-41-L/51