technická zařízení budov

Forma studia

Studium je koncipováno jako denní čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro žáky ze základních škol. Po úspěšném absolvování žák získá úplné střední odborné vzdělání s maturitou.

Oborové benefity

Poměrně mladý obor (ve zkratce TZB) věnovaný vybavení všech typů budov technickými systémy zajišťujícími vysoký užívací standard, připraví absolventy pro uplatnění v oborech jak stavebních, tak i strojírenských specializujících se na uvedené systémy, dále pro studium na vyšších a vysokých školách, teoreticky i prakticky připraví žáky v rozsahu požadavků potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, výuka je dotvářena ve spolupráci s firmami působícími na stavebním trhu, výuka probíhá s využitím hi-tech softwaru, uplatnění nejnovějších směrů z předvýrobních etap, kompletní realizace projektů pomocí BIM a PLM (CAD, CAE apod.) technologií, s podílem navrhování ve 3D BIM aplikaci Autodesk Revit. Žák má možnost využít legálního odborného softwaru a výukového softwaru i v domácím prostředí, využívá se nejmodernějších přístupů při tvorbě výstupů, špičková public relations podpora a spolupráce.

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Technická zařízení budov lze chápat jako odborně zaměřený. Cílem je vychovat středoškolsky vzdělaného odborníka se širokým technickým rozhledem, dostatečnými jazykovými znalostmi a počítačovými dovednostmi. Žák se v odborných předmětech naučí technicky myslet při návrhu, potřebných výpočtech, zobrazování a konstruování systémů zajišťujících v objektech pozemního stavitelství zásobování těchto objektů pitnou, užitkovou a požární vodou, včetně bezpečného a efektivního odvodu všech druhů splaškových vod vznikajících při výrobních i jiných procesech, dále zásobování zemním plynem či PB potřebným pro vytápění, ohřev teplé vody a přípravu stravy, s využitím získaných znalostí umí navrhnout vhodný vytápěcí systém zajišťující tepelnou pohodu a to i s využitím netradičních zdrojů tepelné energie (spalování biomasy, tepelné čerpadlo, sluneční záření) a v neposlední řadě zvládne i návrh vhodného vzduchotechnického systému zajišťujícího člověku zdravé vnitřní životní prostředí při různých činnostech. Žák zpracovává ve školních projektech kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci uvedených technických systémů s využití výpočetní techniky s programy běžně využívanými projektanty těchto systémů, vše s využitím znalostí z oblasti technické normalizace. 

Na naší škole mají k dispozici nejmodernější počítačové a programové vybavení, které odpovídá náročným požadavkům současné praxe ve stavebních i strojírenských podnicích zaměřených na danou problematiku, k vytváření technické dokumentace pro výrobu ve 2D (výkresy) a 3D (modelování). K těmto činnostem efektivně využívají prostředky informačních a komunikačních technologií. Absolvent je schopen i ekonomicky zdůvodnit a obhájit svoje řešení z hlediska nákladů na pořízení i provoz daného systému. V hodinách dílenské praxe si osvojí základy opracování a používání materiálů používaných na tyto systémy, včetně postupu montáže typických dílů v těchto systémech. Vyzkouší si také kování, svařování, pájení a lepení materiálů. Absolvent je prakticky seznámen s těmito systémy ve výukovém provedení v odborné učebně. Nedílnou součástí odborné výuky je i povinná praxe ve stavebních podnicích a odborné exkurze v průběhu celého studia (odborné výstavy Stavební veletrh Brno, Aqatherm Praha, exkurze na stavbách a u výrobců prvků pro tyto systémy). Ve školních laboratořích si žák ověří při měření technických veličin teoretické znalosti. Volitelné předměty ve třetím a čtvrtém ročníku umožňují žákům upřednostnit svoje představy o budoucí profesní orientaci v návaznosti na volbu maturitních předmětů. Má možnost volit předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z TZB, cvičení z matematiky a fyzikální seminář. Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov je kvalifikovaným odborníkem, který se může uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stavební výrobě zaměřené na TZB, ale v příbuzných technických odvětvích (např. klasické stavebnictví). Absolvent má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné i pro celoživotní vzdělávání, uplatnění na trhu práce a je připraven i pro další studium. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách především technického směru.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Projektant technických zařízení budov (vnitřní vodovod, plynovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika), přípravář stavební výroby, mistr nebo stavbyvedoucí ve výrobě, vedoucí provozu, zkušební technik, rozpočtář, montážní technik, servisní technik, technik údržby těchto systémů, prodejce zařízení a další.

Kód studia: 36-45-M/01