Automatizace a informatika

Forma studia

Vzdělávací program je realizován jako denní tříleté studium. Zahrnuje půlroční praxi v oboru během 3. ročníku. Je určen pro studenty s ukončenou maturitou v jakémkoliv oboru. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista), který se uvádí za jménem.

Oborové benefity

Výuky probíhá s podporou moderních přístrojů a zařízení s vysokým podílem digitálních technologií. Obor Automatizace a informatika je zaměřen na výchovu absolventů, kteří získají široké znalosti v oblasti nasazování prostředků automatizační a výpočetní techniky v praxi. Absolvent získá potřebné znalosti a praktické dovednosti v hlavních směrech současné automatizace, v oblasti moderních elektronických prvků, měřících přístrojů, dále v oblasti konstrukce počítačů a počítačových sítí a jejich periferních zařízení. Jsou mu vštěpovány ekologické zásady, nutné pro návrhy a používání technických zařízení, jako např. hlučnost, EMC, energetická náročnost, úniky chemických látek. Je vychováván k dodržování norem, zásad bezpečné práce, elektrotechnických předpisů. Významná je i spolupráce s průmyslovou praxí a VŠ, členství v profesních organizacích (ČMSA, AS-i aj.), integrace zkušeností se správou ICT sítí, projektová výuka apod. Získané vzdělání umožňuje následně složit zkoušky dle vyhlášky O odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu

Obor Automatizace a informatika je velmi perspektivní. Zabývá se nejen automatizací výrobních procesů, ale i využitím výpočetní techniky, včetně návrhu a provozu počítačových sítí. Uplatní se v něm i ostatní obory elektrotechniky, jako je měření, elektrické přístroje, přenos a zpracování dat, senzorika, mechatronika, komunikační systémy. Název studijního oboru odráží jeho bohatou historii. Obor se z jednoduché ovládací a řídící techniky vyvinul až v kybernetiku. V průběhu vývoje vznikaly a odštěpovaly se obory, jako je informatika, robotika, mechatronika. V dřívější době se automatizace zaměřovala na jednoduché průmyslové procesy, dnes však zahrnuje komplexní řízení celých systému za vydatné podpory výpočetní techniky. 

Obor by se proto mohl klidně jmenovat i aplikovaná informatika. Na druhé straně zahrnuje vedle automatizační techniky i programování, zpracování dat, návrh a organizaci počítačových systémů včetně sítí, využívání programu pro CAD, CAE, DTP ap., tedy oblasti současné počítačové informatiky. Vedle odborných předmětů obsahuje studium i přírodovědné, ekonomické a podnikatelské předměty a výuku cizích jazyků. Ve druhém a třetím ročníku se student profiluje volbou 8 z cca 20 nabízených předmětů odborného i společenského rázu. V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace.

Typové pozice pro možnosti uplatnění

Absolvent je připraven vykonávat po krátkém zapracování i samostatné a řídící funkce. Hlavním cílem je připravit studenta, se schopností samostatného jednání a myšlení, se schopnostmi řešit problémy, komunikovat se spolupracovníky, obhajovat svá stanoviska a přizpůsobit je požadavkům praxe. Student je připravován i pro tvůrčí práci v týmu. Pozice: analytik, programátor a provozovatel úloh, správce aplikačních úloh, správce počítačové sítě, technik u počítače nebo počítačové sítě, personál pro montáž a údržbu elektrických a ICT zařízení, konstruktér automatizačního zařízení, projektant automatizace, programátor řídicích systémů, servisní technik, pracovník reklamní agentury (grafika), sazeč tiskovin, pracovník vydavatelství a jiné.

Kód studia: 26-41-N/003