informační technologie ve strojírenství

Forma studia

Vzdělávací program je koncipován jako denní tříleté studium. Zahrnuje půlroční praxi v oboru. Je určen pro studenty s ukončenou maturitou, kteří u nás mohou získat titul DiS. (diplomovaný specialista) 

Oborové benefity

Výuka produktů společností Siemens NX a Autodesk v oblasti 3D navrhování a průmyslového designu, aplikace technologií moderních metod výroby a výpočtů pomocí konečných prvků, koncepce realizace průmyslových informačních systémů, výuka jazyků a komunikace pro techniky. 

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program Informační technologie ve strojírenství je postaven na základních principech a současných trendech v nasazení informačních technologií v prosperující průmyslové praxi podle standardu Product Lifecycle Management. Ty jsou nasazovány prakticky v celé předvýrobní, výrobní a distribuční etapě. Z tohoto důvodu je profil absolventa a jeho kompetence dán do úzkého souladu s oborovou specializací a s vývojovými trendy v oblasti rozvoje. V profilu absolventa jsou zohledněny nejen požadavky odborné, ale také požadavky všeobecné, směřující k samostatnému uplatnění v rozsáhlejších tvůrčích týmech průmyslových firem a podniků s naší i zahraniční účastí. Hlavním cílem je připravit absolventa tak, aby byl schopen samostatně řešit problematiku pomocí informačních technologií v rozsahu vyšším, než poskytuje vzdělání na střední škole. Absolvent je prakticky seznámen s aplikacemi integrovanými ve správě životního cyklu výrobku. Jeho znalosti zahrnují komplexní řešení digitálního obsahu nutného pro návrh CAD/CAE/FEM, výrobu CAM/CAQ a prodej CRM nového výrobku, včetně zabezpečení jeho servisu, technické podpory a následné vazby na inovační proces. Důraz při řešení problémů je kladen na samostatné objektivní myšlení a logický úsudek podepřený znalostmi dané problematiky. 

V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace. 

Typové pozice pro možnosti uplatnění

samostatný strojírenský technik konstruktér, samostatný strojírenský technik technolog, strojírenský technik projektant, samostatný strojírenský technik investic a engineeringu, samostatný strojírenský technik kontrolor jakosti a samostatný strojírenský technik pracovník řízení jakosti, samostatný strojírenský technik dispečer a samostatný strojírenský technik manažer provozu, samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník 

Kód studia: 26-47-N/03