domov mládeže

Nezbytnou součástí příjemného prostředí na škole je také ubytování studentů ze vzdálenějších koutů našeho regionu, případně celé republiky. Součástí VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou je domov mládeže, který umožňuje v rámci svých aktivit realizovat celou řadu činností jak v rámci vlastní výuky, tak mimo ni. Domov mládeže je soustředěn ve dvou budovách, které tvoří křídla komplexu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy.

Celková kapacita domova mládeže je 181 lůžek, v maximálně třílůžkových a v šesti dvoulůžkových pokojích. V současné době domov mládeže ubytovává žáky z osmi středních škol a učilišť. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích a rozděleni do výchovných skupin dle škol a věku. Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem, ke kterému se mají žáci právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců. Vnitřní řád domova mládeže je viditelně vyvěšen na všech poschodích a doporučujeme ubytovaným žákům a rodičům jeho prostudování. Každé poschodí je vybaveno kuchyňkou, klubovnami s TV, videem a DVD. Všichni ubytovaní jsou povinni dodržovat Vnitřní řád domova mládeže.

Domov mládeže nabízí také ubytování pro veřejnost a to ve dnech mimo výuku. Z důvodu zajištění bezpečnosti nenabízíme ubytování pro soukromé osoby. Ubytování nabízíme školským, sportovním a turistickým organizacím. Minimální počet zájemců k ubytování je 20 osob, k zajištění stravy alespoň 30 osob.

Další informace o ubytovacích možnostech v domově mládeže při VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou můžete na telefonu 728 538 044 nebo 566 651 281/ 288.

Velmi důležitá podpora činnosti domova mládeže přichází ze SRPŠ při VOŠ a SPŠ a SRPŠ při VZŠ. Tyto sdružení přispívají nemalou finanční částkou na zajištění zájmové činnosti v domově mládeže. Jedná se například o úhradu permanentky našim ubytovaným pro vstup do plaveckého bazénu ve Žďáře nad Sázavou, autobusovou dopravu na divadelní představení pro ubytované. Z příspěvků dále čerpáme částky na nákup cen udělovaných při vyhodnocení sportovních soutěží, při slavnostním rozloučení se s maturanty nebo abiturienty.Zájmová činnost v domově mládeže

Pro ubytované žáky a studentky jsou organizovány v rámci mimoškolní činnosti různé aktivity podporující jejich dovednostní a sportovní vyžití. Činnost domova mládeže napomáhá k aktivnímu využití volného času a k celkovému rozvoji osobnosti ubytovaných. Veškerá zájmová činnost nabízená domovem mládeže je zcela dobrovolná a bezplatná. V podmínkách domova mládeže probíhá zájmová činnost pravidelná (zájmové kroužky pod odborným vedením) a příležitostná (besedy, exkurze, zájezdy do divadla, soutěže atd.). Nabízíme také zájmovou činnost volnočasovou – spontánní (pedagog pouze motivuje, není zajištěn stálý pedagogický dozor). Jedná se o nabízené možnosti trávení volného času (stolní tenis, tenisové kurty, plavání, školní hřiště, PC, TV, knihovna, posilovna atd.) V našem domově mládeže pracují kroužky dramatický a pěvecký, sportovní, rukodělný. Ukázky z jejich činnosti i z nabízených volnočasových aktivit můžete shlédnout na těchto stránkách.

Dramatický kroužek

Činnost dramatického kroužku má již v našem domově mládeže dlouholetou tradici. Počet členů se pohybuje kolem 10 osob a příležitostně se zapojují i ostatní ubytovaní (pomáhají s výrobou kulis, osvětlením, zvukovými efekty apod.). Činnost kroužku plánujeme na začátku školního roku, jeho členové si sami rozhodují o vystoupeních, která pak nacvičujeme. V době předvánoční připravujeme vystoupení pro děti zaměstnanců VOŠ a SPŠ spojené s Mikulášskou nadílkou, rukodělný kroužek ozdobí vánoční strom a peče ve spolupráci s jídelnou školy perníčky, které jsou dětem při nadílce rozdávány. Každoročně připravujeme divadelní představení pro žáky a studenty ubytované v domově mládeže, které se těší velké oblibě. V loňském školním roce to bylo divadelní představení od J. R. Cimrmana „Ztráta třídní knihy“, v letošním školním roce si členové kroužku upravili klasickou pohádku „Červená Karkulka“ a představili přednášku odborníků z oblasti sexuální výchovy. Další, již tradiční je vystoupení s kulturním pásmem v Domově klidného stáří, je určené seniorům, kteří zde tráví svůj každodenní život. Seniorům hrajeme krátké zábavné scénky, vystupuje pěvecký soubor s hudebním doprovodem a recitujeme básně. Na závěr vystoupení předávají seniorům naši žáci přáníčka, která vyrobil rukodělný kroužek. Tato setkání mladých lidí se seniory shledáváme jako velice motivující a napomáhající k utváření mravních a etických hodnot, v dnešní společnosti však tolik opomíjených. V budoucnu bychom chtěli navázat také spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a připravit či napomáhat s programem pro mládež ve Žďáře.

Sportovní kroužek

Sportovní vyžití je nezbytnou součástí mimoškolních aktivit ubytovaných. Dobrá fyzická kondice je bezesporu jednou z podmínek celého vzdělávacího a výchovného procesu. Organizuje a plánujeme veškeré sportovní aktivity v domově mládeže ve spolupráci s Domovní radou (žákovský parlament v domově mládeže). Pro ubytované zajišťuje sportovní hry v tělocvičně VOŠ a SPŠ a to každé úterý, středu a čtvrtek. Sportovní hry jsou určené chlapcům i dívkám, zúčastňuje se jich pravidelně 10 až 15 ubytovaných, dozor zajišťují vychovatelé dle rozpisu služeb. Sportovní kroužek ve spolupráci s Domovní radou pořádá různé sportovní soutěže (šachový turnaj, turnaj ve florbale, soutěž o největšího siláka nebo silačku, turnaj ve fotbale, turnaj ve stolním tenise). Nabídka sportovního kroužku v domově mládeže je pestrá a je jen na samotných ubytovaných, jak se zapojí a svůj volný čas využijí. Na konci školního roku vychovatel zodpovědný za činnost sportovního kroužku spolu se členy kroužku hodnotí činnost kroužku za celý školní rok a vznáší připomínky k jeho činnosti pro následující školní rok. Sportovní kroužek svým působením přispívá k utváření zdravého životního stylu a přátelských vztahů mezi ubytovanými.

Rukodělný kroužek a kroužek „Kreativ“

Hlavním cílem rukodělného kroužku a kroužku „Kreativ“ je aktivní využití volného času v domově mládeže, práce v kolektivu, práce s přírodním materiálem a seznámení se s různými styly zpracování tohoto materiálu, tvořivost, rozvoj ruční dovednosti a fantazie, utváření kladných charakterových vlastností. Kroužek plně spolupracuje s Domovní radou a dramatickým kroužkem Vyrábí tematická přání k příležitosti svátků a významných oslav pro zaměstnance. Zajišťuje výzdobu společenských prostor v domově mládeže, spolupracuje s ostatními pracovišti, pečení vánočních perníčků, výroba přání a dárečků pro seniory v Domově klidného stáří atd. Rukodělný kroužek a kroužek „Kreativ“ navštěvuje pravidelně deset stálých členů, přijít však může každý, jak mu to jeho volný čas dovolí.

Dokumenty ke stažení