Knihy z naší autorské dílny

Publikační činnost je součástí práce každého kvalitně fungujícího odborného týmu soustředícího se na kreativní a intelektuální oblasti vzdělávání. Jedná se prakticky vždy o zúročení výsledků dlouholeté odborné práce. Naše škola patří v této oblasti mezi ty nejlepší. Více jak dvacet let spolupracují autoři a pedagogové z naší školy především s nakladatelstvím Albatros Media a.s. a Computer Press. 

Samostatnou oblast spolupráce tvoří publikační činnost v řadě významných odborných časopisů, publikačních portálů a samozřejmě v regionálním tisku. Sečíst všechny odborné články, kterých je více jak tisícovka za dvacet let, není dnes již možné. Většinu, těch zásadních pro Public Relations školy, najdete v sekci Napsali o nás na našich www stránkách. Celá řada titulů vydaných knih patří dnes k technickým a ekonomickým bestsellerům. Autoři a pedagogové z naší školy se soustředí na tři základní oblasti publikace: 

  • Odborná publikace na internet portálech: DesignTech, AutodeskClub, Česká škola
  • Odborná publikace v časopisech: IT CAD, Computer, Computer Design, Chip, Softwarové noviny, region
  • Vydávání knih v oblasti: Technické kreslení, PLM technologie, Automatizace, Ekonomika, Výpočetní technika, Zeměpis

Projekty papírových učebnic jsou ovšem díky stále větší dostupnosti elektronických informací opravdu prestižní záležitostí. Autoři z naší školy vytvořili za více jak dvacet let bezmála čtyřech učebnic a odborných knih, které jsou vydávány převážně odbornou větví nakladatelství Albatros Media a.s. - Computer Press. Potěšující bezesporu je, že jsou knihy využívány prakticky na všech úrovních vzdělávání a v průmyslové praxi. Za bezesporu zásadní úspěch považujeme také to, že se po roce 2000 stala část řady učebnic základem vzniku modulu Výuka CAD technologií v národním projektu SIPVZ a později byly tyto tituly integrovány do výuky moderních technologií v rámci rámcových vzdělávacích plánů. Všem, téměř sto středním a vysokým školám, partnerům z praxe, dodavatelům software, kolegům, přátelům a známým kteří se podílely na této aktivitě patří naše poděkování. V následujícím přehledu jsme se pokusili vytvořit ucelený přehled všech učebnic a odborných knih, které byly v uplynulých dvaceti letech vydány autory z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Knihy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí podle zaměření. V každé oblasti zaměření bylo vydáno vždy více titulů.

Pro další informace a reference z odborného tisku nahlédněte na stránku tiskových referencí. Pokud se chcete podívat na výsledky studentských projektů můžete nahlédnout na jednotlivé práce na následující stránce.

Technické kreslení 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press
autoři: Jaroslav Kletečka, Petr Fořt 

Jan Amos Komenský zdůraznil nutnost "intuitivního poznávání věcí lidských". Proto se od věků snaží člověk vytvořit obraz skutečného světa. Od jednoduchých kreseb ve starých hrobkách faraónů se dostáváme přes staletí k takovým velikánům jako byl Leonardo da Vinci. Vzpomeňme si na jeho obrazové studie předmětů, které tehdy považovali lidé za sny a dnes se stávají každodenní součástí našeho života. S nástupem průmyslové výroby a rozvojem techniky bylo nutné stále častěji používat pro předávání informací náčrtů a kreseb obsahujících základní informace nutné pro vyrobení nového výrobku, stavbu budovy nebo vyměření pozemků. S rozvojem průmyslové výroby rostla složitost a komplikovanost navrhovaných výrobků. Zde již nebylo možné improvizovat. Vznikají tak první pravidla zobrazování a popisu objektů a postupně se rodí nový obor lidské činnosti. 

Technické kreslení má úzkou návaznost na ostatní odborné předměty a vytváří základní znalosti každého technika již v průběhu studia. Získáte postupně potřebné znalosti a dovednosti pro grafické vyjádření svého nápadu. Každý z vás se již od prvního ročníku musí učit základům technického myšlení a tyto v dalších ročnících rozvíjet. Úvodem můžeme odvodit základní poučku technického kreslení, na kterou nikdy při tvorbě technické dokumentace nezapomínejme. Je nutné si uvědomit, že cílem pravidel technického kreslení je vytvoření názorného zobrazení objektu podle určitých pravidel, tak aby bylo srozumitelné nejen autorovi. Výsledek vaší práce vždy považujte za základní kámen, který musí být zcela pečlivě proveden. Výkres je dorozumívacím prostředkem pro výrobu. Jaký výkres dostane dělník do rukou, takový bude výrobek. Zvládnutí a osvojení technického kreslení není samoúčelné. 

Jistě řada z vás namítne, že v době grafických programů a superpočítačů není nutné tyto základy znát, ale opak je pravdou. Zabýváme se na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou počítačovou konstrukcí již víc jak dvacet let a můžeme zcela zodpovědně prohlásit, že špičkový konstruktér a odborník na počítačové navrhování se nikdy neobejde bez znalostí technického kreslení a norem. Jedině tehdy můžete opravdu využít možností této techniky a zvýšit kvalitu a produktivitu své práce. Výrobní podnik nebo projektant nemůže být úspěšný bez kvalitně a v požadovaném čase provedeného vývoje a konstrukce. V učebnicích najdete řadu tipů řešení praktických problémů nejen s využitím klasických postupů konstruování, ale také s pomocí aplikace moderních výpočetních systémů. Považujte tuto knihu za neoddělitelnou součást vstupních znalostí pro studium dalších technických předmětů a řešení samostatných problémů. 


Tvorba výkresové dokumentace pomocí AutoCADu 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press
autoři: Petr Fořt, Jaroslav Kletečka

Výpočetní technika v současnosti již není pouze oborem určeným pro specialisty, ale ovlivňuje styly a přístupy práce prakticky ve všech oborech. Její správné nasazení a využití znamená nejen zjednodušení rutinních činností, ale navíc výrazné navýšení produktivity a přesnosti. Spojení výpočetní techniky do rozsáhlých informačních sítí jakou je Internet, pak poskytuje jeden z nejoperativnějších nástrojů podporujících rozsah působnosti celých týmů prakticky na celý svět. Vývojový tým Autodesku velmi detailně naslouchá těmto novinkám a přáním zákazníků. Praktické zkušenosti miliónů uživatelů z celého světa dokázala tato firma postupně brilantně zakomponovat do produktu AutoCAD, který se stal nepsaným standardem v oblasti 2D konstrukčních systémů a je základem téměř desítky oborově orientovaných aplikací. AutoCAD je v současné době přizpůsobován stále více novým trendům v oblasti technického navrhování a tvorby digitálních prototypů. Je nejen univerzálním nástrojem využitelným jak pro 2D tak pro 3D navrhování v řadě technických oborů, ale tvoří i základ celé řady optimalizovaných vertikálních produktů. AutoCAD je v neposlední řadě optimalizován v duchu nejnovějších trendů obsluhy aplikací v prostředí Microsoft Windows. 

Řada učebnic provádí obsluhou AutoCADu, který je dostupný navíc všem školám prostřednictvím akcí pořádaných firmou Autodesk v rámci projektu Autodesk Academia. Jedná se o mezinárodní projekt směřovaný na podporu škol v oblasti CA technologií s komplexním programem od materiálního zabezpečení výuky až po metodická školení lektorů a vyučujících. Metodika a postup studia vychází z dlouhodobých zkušeností, které podle ohlasu vytvořil určitou referenci výuky CAD na našich školách. Obsah učebnice navazuje na tuto tradici. Z tohoto důvodu jsme se snažili zachovat celkovou koncepci učebnice, aby práce s ní byla snadná jak pro vyučující, tak pro studenty. Detailní pozornost jsme věnovali zkušenostem získaným ve spolupráci s našimi i zahraničními firmami a metodice výuky produktů firmy Autodesk na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. V popředí zájmu učebnice nestojí pouze znalost produktu jako takového, ale především pochopení tvůrčí práce konstruktéra spojené s využitím výkonného nástroje – výpočetní techniky. Každý z vás, kdo přistoupí k učebnici jako k pomůcce při tvořivé práci, může pochopit vysokou kreativitu a možnosti nasazení CA technologií v praxi. 

 Učebnice slouží jak studentům, tak přednášejícímu k dodržení určitého směru ve výuce nového produktu. Obsahuje důležitá upozornění na složité fáze výuky. Snahou této knihy je tedy dát vám, studentům a vyučujícímu pomůcku pro správný postup při probírání nové látky, včetně zásoby informací pro samostudium a opakování probrané látky. Řadu informací, které najdete v této knize můžete dokreslit samostudiem našeho autorského portálu www.DesignTech.cz, který se zabývá problematikou výuky CAx/PLM technologií z pohledu školy i praxe. Závěrem bychom chtěli poděkovat společnosti Siemens VAI za výbornou podporu výukových projektů zaměřených na výuku CA technologií a panu Pavlovi Štylovi a jeho synovi za připomínky, náměty a dlouholetou pomoc při integraci zkušeností a metodiky z praxe.

 

Základy parametrického modelování pomocí Mechanical Desktopu 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press
autoři: Petr Fořt, Jaroslav Kletečka 

Informační technologie jsou nástrojem, který poskytuje uživatelům v konkrétních oborech zcela netradiční možnosti a postupy při řešení problémů. V oblasti návrhu a konstrukce nových výrobků znamená nasazení informačních technologií především zkrácení doby vývoje a možnost komplexního popisu výrobku z hlediska jeho geometrie a mechanických vlastností. Za tyto možnosti vděčíme především nebývalému rozmachu 3D technologií, které popisují problém daleko komplexněji než pouhá výkresová dokumentace. Nejedná se tedy pouze o náhradu metodiky konstrukční činnosti, ale především o kvalitativní a zcela zásadní změnu přístupu k vývoji nového výrobku. 

Špičkové technologie používané především v leteckém průmyslu a kosmickém výzkumu jsou dnes dostupné všem uživatelům v technických oborech. Svůj podíl na tomto rozvoji má především úroveň hardware a software využívaného v osobních počítačích. Přes to, že si svět UNIXu a super výkonných počítačů zachovává neustále svou pozici především v oblastech řešení speciálních úkolů vyžadujících vysoký výkon a stabilitu jsou osobní počítače v popředí zájmu díky své dostupnosti. Jedná se o platformu s největším potenciálem uživatelů a proto je drtivá většina aplikací z oblasti CA technologií dostupná také pro osobní počítače. Na světovém trhu s CA systém tak nastává velmi příznivá situace, kdy jsou dostupné prakticky všechny aplikace uživatelům bez nutnosti dalších investic do nákupu dalšího hardware. Hlavním problémem se nestává tedy dostupnost, ale především znalost nových technologií. Metodické nasazení 3D technologí do praxe klade nemalý důraz na znalosti uživatelů, které musí samozřejmě tvořit provázaný celek s oborovou problematikou. Naše pozornost se po vydání řady učebnic věnovaných AutoCADu soustředí především na možnost výuky 3D technologií. 

Obsah titulu vychází ze zkušeností získaných v prostředí výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a úzké spolupráce s firmami využívajícími 3D technologie. Učebnici doporučujeme využívat ve výuce jako úzce integrované pokračování titulů Technické kreslení a AutoCAD vydaných nakladatelstvím Computer Press. Mechanical Desktop je pro výklad modelovacích technik zvolen záměrně. Jedná se o produkt, který je velmi blízký uživatelům AutoCADu především svou intuitivností a poskytuje prakticky všechny zásadní funkce pro návrh nových výrobků s využitím parametrického modelování. Mechanical Desktop je navíc dostupný všem školám prostřednictvím projektu Autodesk Academia včetně technické a informační podpory. Snažili jsme se pro vás sestavit průřez problematikou základů parametrického modelování. Můžeme jej považovat za základ optimalizovaných a modifikovaných přístupů, které jsou použity ve většině moderních produktů určených pro návrh výrobků pomocí 3D technologií. Zvážení nasazení 2D výkresové dokumentace nebo 3D parametrických modelů tvoří základ zdárné realizace nového výrobku. Znalost výhod a možností obou přístupů vám pomůže řešit i volbu efektivní metodiky navrhování nových výrobků v podniku nebo soukromé firmě.

 

Tvorba digitálních prototypů pomocí Autodesk Inventoru 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press, kniha byla vydána také v anglickém jazyce pro zahraniční trh
autoři: Petr Fořt, Jaroslav Kletečka 

V oblasti produkce nových, případně inovovaných výrobků se objevují s nástupem digitálních technologií v posledních dvou desetiletích nástroje pro akceleraci předvýrobních etap. Zásadním oborovým zlomem je přechod z klasického konstruování na počítačovou grafiku. Jistá úroveň konzervatismu, lidem často vlastní, se otřásá v pomyslných základech s nástupem zcela nových postupů řešení. Skutečnou technologickou revolucí je v oblasti průmyslového navrhování v posledních letech nasazení digitálního modelování zapadajícího do strategie správy životního cyklu výrobku. 

Tyto metody s sebou přináší zásadní změny myšlení a metodiky zpracování projektů. Klasický postup „představ si těleso a pak vytvoř výkres“ je nahrazen technologií, která řeší předvýrobní fázi pomocí virtuálních prototypů. Model se stává nejen zdrojem informací pro odvození výkresové dokumentace, ale i podkladem pro jeho další konstrukční, analytické a technologické zpracování. Popis geometrie pomocí parametrů a rovnic navíc umožňuje modifikaci navrhovaných součástí a promítnutí změn na úroveň návazných operací. Autodesk Inventor jde ovšem za hranice základní funkčnosti aplikace pro tvorbu digitálních modelů výrobků. Je souhrnem nástrojů a pomůcek, které jsou jinak využívány při vývoji v tradičních podobách tabulek, norem, výpočtových vztahů a technických analýz. Tvorba projektu v Autodesk Inventoru je nyní spjata s funkčním designem jako nikdy dříve. Zvládnutí nové metodiky práce integrované se znalostmi aplikací musí být nedílnou součástí zavádění konkurenceschopných řešení. Ve finále vždy rozhoduje produktivita a čas. Proto i firma Autodesk zúročuje své dlouhodobé zkušenosti s řešením "metodicky zvládnutých" aplikací v produktu Autodesk Inventor. 

Technologie adaptivního modelování a funkčního navrhování poskytuje ve spojení s intuitivním aplikačním desktopem široké možnosti řešení návrhu nových výrobků přímo v trojrozměrné grafice digitálních modelů. Řada učebnic vychází svou koncepcí z dlouhodobých projektů, které jsou realizovány ve spolupráci autorů, průmyslové praxe, informačního portálu AutodeskClub.cz a DesignTech.cz. Učebnice jsou postaveny na úzkém propojení teoretického výkladu a metodických cvičení. Důvodem je především snadný přechod na zcela nový produkt a zvýraznění rozdílnosti v přístupu jeho obsluhy s okamžitou možností procvičení dané problematiky. Učebnice jsou určeny všem, kteří hledají metodicky zpracovanou učebnici a návod, jak začít s integrací tvorby digitálních prototypů ve výuce, školeních a praxi.

 

Průmyslová automatizace 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press
autoři: Kolektiv autorů a Rudolf Voráček 

Systémové pojetí automatizace: Jádrem první části je především vysvětlení systémového přístupu k automatizaci. Dozvíte se proč zavádět automatizaci, zjistíte, s jakými problémy se můžete setkat, jak jim předejít či jak je řešit. Tato publikace je jedinečná především tím, že uvádí využití současných moderních metod projektového řízení, týmové práce, CAD systémů, počítačové podpory v dané problematice Automatické řízení: V druhé části si přečtete vše o regulacích, regulátorech, regulačních obvodech. Protože k popisu či návrhu jejich charakteristických vlastností se používají specifické partie matematiky, které nejsou součástí běžně vyučovaných znalostí, je zařazen matematický dodatek, kde jsou vysvětleny základní pojmy, používání Laplaceovy transformace a Z transformace Prostředky automatizační techniky: Třetí část konkretizuje fyzikální principy a typická konstrukční řešení jednotlivých soudobých automatizačních prostředků. Jejich popisy jsou seskupeny do kapitol tak, aby pokrývaly jednotlivé potřebné funkce v regulačním řetězci. Tato část je nejrozsáhlejší. Důraz je především kladen na základní principy práce a způsob využití. Automatizační systémy: Závěrečná čtvrtá část je shrnutím, ukazujícím jak se sestavují automatizační prostředky do rozsáhlých automatických systémů. Tzn., že se seznámíte s problematikou konstrukčního provedení, řízení a programování robotů, problematikou číslicově řízených obráběcích strojů, automatických měřicích a kontrolních přístrojů, tvořících dnes moderní automatizované provozy. Komplexní pohled doplňuje kapitola o nevýrobních systémech, zejména o automatických bezpečnostních systémech a o využití automatizace pro efektivní řízení budov (vytápění, klimatizace, osvětlení, atd.)

 

Slovníky termínů z oblasti výpočetní techniky 

nakladatelství: Fortuna
autor: Rudolf Voráček 

Počítačový slovník vznikl jako reakce na přemíru vyskytujících se, leč nevysvětlených, odborných pojmů a zkratek v počítačové časopisecké literatuře. Ukázalo se, že je obtížné přísně rozlišovat mezi zkratkou a převzatým slovem, proto byl zamýšlený slovník zkratek rozšířen o vysvětlení vybraných počítačových pojmů. Celý slovník obsahuje přes 1700 hesel, mnoho křížových odkazů a rozsáhlou přílohu, v níž nechybí historie počítačů, ASCII kód, čárový kód, procesory Intel atd. Publikace je určena zejména studentům a učitelům středních a základních škol. Slovník vysvětluje pojmy a zkratky, které se často vyskytují ve světě počítačů. Zasahuje i do souvisejících oborů, jako je elektronika, hygiena práce, normy, typografie aj. Vynechána není ani problematika počítačových sítí, ať již jde o místní sítě LAN či globální síť Internet. Množství příloh obsahuje další informace - historii počítačů, ASCII kód, čárový kód EAN, číselné soustavy, druhy souborů, grafické formáty, procesory Intel, protokoly přenosu dat, Internet aj.

 

Ekonomika a účetnictví 

nakladatelství: Albatros Media a.s. a Computer Press
autor: Jitka Mrkosová 

V 90. letech značně stoupl zájem studentů o ekonomické obory. Na vzniklou situaci reagovala i naše škola. Vznikl nový obor studia – strojírenská technická administrativa a později i ekonomický obor na vyšší odborné škola, ekonomika strojírenství. Z této skutečnosti vznikla potřeba sestavit učebnici účetnictví, která by kompletně postihla celou problematiku účetnictví a byla obsažena v jedné knize. V roce 2001 vychází první vydání tehdy ještě Podvojného účetnictví pro střední školy, VOŠ a veřejnost. Zabývá se výkladem principů účtování na účtech aktiv, pasiv, nákladů a výnosů pomocí řešených příkladů , které na sebe metodicky navazují od jednoduchých po složitější. Čtenář je schopen pochopit a naučit se principům účtování pod vedením pedagoga, ale i samostudiem. Kniha rozpracovává Zákon o účetnictví a aplikuje jej na příkladech a četných cvičeních. Zabývá se všemi účetními třídami, řeší běžné účetní případy každodenní účetní praxe, ale i složitějším účtováním v oblasti cenných papírů, zakládání společností, leasing, pronájem společností jako celek a vyúsťuje do účetní uzávěrky a sestavení závěrky. Každoročně je publikace aktualizována podle novel zákonů a vyhlášek v účetnictví i daňových zákonů. Učebnici používají studenti oboru ekonomika a podnikání, studenti dálkového studia a vyšší odborné školy. Je využívána i účastníky rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví. Učebnici vydává nakladatelství Computer Press, a. s., které se minulý rok transformovalo do nakladatelství Albatros Media, a. s. Praha.


Zeměpis 

nakladatelství: Rother
autor: Jan Sáblík 

Průvodce nabízí 50 vybraných turistických tras po Českomoravské vrchovině od Kolína a Pacova po Litomyšl a Velké Meziříčí. Popis každé trasy obsahuje všechny důležité informace, přesný itinerář cesty, představení zajímavých míst a podrobnou mapku. Součástí publikace je celková charakteristika přírodních poměrů a historie oblasti. Nechybějí ani pokyny pro turisty a rejstřík. Představení kraje dokresluje 91 barevných fotografií.