Projekty a granty

Naše škola pracuje dlouhodobě na aktivitách podpořených v rámci různých grantových programů. Tyto projekty jsou realizovány jak v regionálním tak národním měřítku. Některé projekty jsou vytvářeny v přímé spolupráci s vysokými školami v České republice a ve spolupráci s průmyslovou odbornou praxí.

Zvýšení kvality výuky

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou zahájila 1. února 2023 realizaci projektu Zvýšení kvality výuky. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Aktivity projektu
1.III/4 Sociální pedagog
1.III./ Kariérový poradce
1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Cílem projektu je:
- zvýšení podpory nejen u znevýhodněných žáků
- zvýšení podpory žákům pro vstup na trh práce
- rozšíření spolupráce s firmami
- zvýšení kvality dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků směřující ke zvýšení odbornosti
- spolupráce s rodiči žáků a veřejností

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003747Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Projekt je financován z fondu Evropské unie - Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je: 

 • Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol
 • Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
 • Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Vzájemná spolupráce pedagogů
 • Tandemová výuka
 • Klub pro žáky SŠ

Zaměření projektu vycházelo ze zpracované analýzy potřebnosti školy. Součástí tohoto vyhodnocení byl seznam šablon, ze kterých si může škola volit, aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla naplněna. Škola se zaměřila na tyto šablony: 

 • Sociální pedagog
 • Školní asistent
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • CLIL ve výuce
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podpora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity fiktivní firmy
 • Vzájemná spolupráce pedagogů
 • Tandemová výuka Klub pro žáky SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • DM – Školní kariérový poradce
 • DM – Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • DM – Klub pro žáky
 • DM – Komunitně osvětová setkání

Naplněním výstupů jednotlivých šablon bychom měli významnou měrou přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce. Doba realizace projektu: Zahájení: 1. 9. 2019 Ukončení: 31. 8. 2021. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013087 


Laboratoř elektrotechnických měření

Je schválený projekt, který bude realizován ve školním roce 2017/2018. Je dotovaný Evropskou unií v programu IROP (Integrovaný regionální operační program) pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002736, prioritní osa 06.2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Cílem projektu je kompletní modernizace laboratoře pro výuku elektrotechnického měření a elektroniky, čímž dojde ke zkvalitnění výuky. Pochopení principů měření je stěžejní součástí výuky technických předmětů a využití této laboratoře je tedy určeno pro žáky většiny oborů školy. Laboratoř elektrotechnických měření má za úkol pomocí praktických laboratorních cvičení upevnit teoretické znalosti, ověřit jejich platnost a rozvinout jemné dovednosti aplikováním do praxe. To vyžaduje rozsáhlé technické zázemí, které sleduje rychlý vývoj techniky zejména v oblasti elektroniky, sdělovací techniky a informačních technologií. Pravidelná obnova a modernizace zejména přístrojového vybavení je základní podmínkou pro moderní a efektivní výuku a to zejména ve vazbě na požadavky trhu práce. 

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002736


Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie

Cílem projektu je pořídit do tří středních škol, které jsou centry technického vzdělávání (Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou) vybavení pro studium technologií využívajících různé zdroje energie. V rámci projektu budou pořízeny fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. Ovládací a monitorovací prvky budou vyvedeny na řídící pult a převedeny do software v počítačích. Bude tak možné nejen simulovat chování prvků, ale také modelovat reálné situace. Technologie nebudou sloužit pro připojení k distribuční síti elektrické energie, instalované systémy budou využívány výlučně pro výuku studentů. Zařízení nejsou určené pro komerční provoz a nebudou napojena na stávající energetické a topné systémy škol.V rámci projektu bude pro všechny tři školy pořízena také vnitřní konektivita (wifi síť, firewally, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště).Realizace projektu zvýší kvalitu výuky zaváděním moderních vyučovacích metod, které umožní přiblížit teorii k praxi, zejména využitím názorných ukázek a praktickým řešením modelových situací. Znalosti a osvojené dovednosti umožní žákům již v průběhu studia absolvovat odbornou praxi na pracovištích využívajících obnovitelné zdroje energie a po ukončení studia jim usnadní přechod do praxe. 

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995


IKAP - Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I

Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to, ale celou řadu dalších možností, jak zkvalitnit vzdělávání v Kraji Vysočina, slibují aktivity krajského projektu „Učíme se ze života pro život“. Hlavním cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků na 2. stupni základních škol a středních škol v kraji. Do projektu je zapojeno ve formě finančního partnerství 31 základních škol a 33 středních škol, mezi kterými nechybí ani naše škola.Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Oficiální informace o projektu jsou k dispozici zde na oficiálních stránkách Kraje Vysočina. Fotografie a videa z realizace budou zde.


Zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je:

 • Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol
 • Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
 • Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Spolupráce škol a zaměstnavatelů

Zaměření projektu vycházelo ze zpracované analýzy potřebnosti školy. Součástí tohoto vyhodnocení byl seznam šablon, ze kterých si může škola volit, aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla naplněna. Škola se zaměřila na tyto šablony:

 • Sociální pedagog
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • CLIL ve výuce
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podpora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity fiktivní firmy

Naplněním výstupů jednotlivých šablon bychom měli významnou měrou přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce. Doba realizace projektu: Zahájení: 1.9. 2017 Ukončení: 30.6. 2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006150


CLIL ve výuce odborných předmětů / Výzva 56

Naše škola byla vybrána k účasti v projektu dle Výzvy č. 56 MŠMT. Tento projekt probíhá od 1.7. 2015 do 31.12. 2015. Projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Škola se do výzvy zapojila výběrem klíčové aktivity č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele, jehož cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Dále jsme zrealizovali aktivitu č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2718


Od myšlenky k výrobku 2

Hlavním cílem projektu je modernizací vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání. V rámci projektu pořídí Kraj Vysočina zařízení pro 6 středních škol, které plní funkci technických vzdělávacích center. Vybavení zlepší podminky pro přípravu učňů a studentů strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků pro obrábění CNC strojů (výukové CNC obráběcí stroje), pro konstrukci a obsluhu elektronických strojů (digitální osciloskopy, frekvenční měníče, tiskárny tištěných spojů), pro projektování a zapojení obnovitelných zdrojů energie, pro stavbu budov (systémové bednění). Také bude pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé.

Zapojené školy:

 • Střední škola, průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 • Střední škola stavební Jihlava
 • Střední škola stavební Třebíč
 • Střední průmyslová škola Třebíč
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod (ve výši 44,99 milionu korun), Kraje Vysočina a zapojených středních škol.

Číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01619


Erasmus +

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení samostatnosti a zodpovědnosti studentů, rozvíjení jejich odborných, organizačních a jazykových kompetencí, zvýšení jejich mobility, odbourání obav z uplatnění se na trhu práce doma i v zahraničí.

Konkretizované cíle projektu:

 • Zkvalitnění praktické výuky a získání nových poznatků v oborech Eletrotechnika a Strojírenství
 • Pracovat se stroji, zařízeními, přístroji používanými ve firmě - zejména CNC strojů a 3D technologií
 • Vytvořit u studentů představu o fungování konkrétního pracoviště
 • Ověřit si vztah teorie a praxe při praktické aplikaci znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech vyučovaných na škole
 • Rozvoj odborné dovednosti v oblasti elektrotechniky a automatizace
 • Poznat moderní výrobní technologie elektrotechnických komponentů a zařízení v praxi
 • Technologické postupy, nové kompetence, návrhy výroby a diagnostiky plošných spojů
 • Programování, montáž a údržba automatizovaných výrobních linek
 • Využívání prostředků CAD, CAM, CAT, CAE
 • Seznámit se s činností průmyslových automatů, snímačů a akčních členů v reálných podmínkách
 • Prostřednictvím zadaných úkolů realizovat teoretické znalosti v praxi
 • Aktivně používat odbornou terminologii
 • Ověřit získané teoretické poznatky a praktické dovednosti v podnikové praxi
 • Rozvíjet samostatnost, kreativnost, zodpovědnost, přesnost a iniciativu studentů
 • Formovat profesionální vlastnosti a rozvíjet odborné a praktické kompetence studentů
 • Rozvíjet své komunikační schopnosti, samostatnost, jakož i práci v kolektivu

Na odbornou stáž do Milána pojede dvanáct studentů oboru Strojírenství a dva doprovodní učitelé. Vyslat tuto skupinu plánujeme na podzim 2015 (ideálně přelom října a listopadu). Druhá skupina dvanácti studentů oboru Elektrotechnika a rovněž dva učitelé vycestují v dubnu 2016 do hlavního města Maďarska, Budapešti.

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013618


ICT nás baví

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené školy projevily zájem o účast v projektu a o vzdělávání a aktivity v něm realizované. Projekt bude realizován na území MS kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, SČ a JČ kraje. Projekt je rozložen do devíti samostatných aktivit:  

 • Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory
 • Vstupní benchmark
 • Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
 • Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu
 • Metodik ICT ve škole
 • Vzdělávání Co už máme
 • Vzdělávání Co chceme
 • Vzdělávání Oborové didaktiky
 • Evaluace

Grantový projekt je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Odkaz na www stránky projektu žadatele: http://www.kvalitaskoly.cz/ict

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0015


Od myšlenky k výrobku

Jedním z problémů, které provází vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech, je zastaralé technické vybavení středních škol a úplná absence některých typů moderních technologií. Na tuto skutečnost upozorňují nejen samy školy, ale zejména firmy, které zaměstnávají jejich absolventy. Kraj Vysočina se modernizaci vybavení dlouhodobě věnuje a je tedy na co navazovat. Co bude za prostředky vytvořeno (doplnění kapitoly Cíle projektu) Na základě průzkumu poptávky bude v rámci projektu pořízeno strojové vybavení pro výuku - procesů konstruování a modelování výstupů (3D scannery, 3D tiskárny, rovněž budou využity čtyřosé CNC stroje), - obrábění (klasické a CNC obráběcí stroje doplňují „CNC výuková pracoviště“ a z hlediska výrobních procesů předcházejí laboratořím „Moderního měření“) - průmyslové automatizace (robotická pracoviště navazují na „Učebny mechatroniky“). Jedná se o projekt regionálního rozvoje (ROP), technické vybavení škol, celková částka 16.77 miliónu Kč pro vybavení naší školy.

Do školy bylo v rámci tohoto projektu zakoupeno:

 • Pracoviště Studentská: CNC frézka, 3D scanner, 3D tiskárna  
 • Pracoviště Strojírenská: CNC soustruh, 6 x klasický soustruh, 6 x klasická frézka


Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

V září 2013 se naše škola zapojila do projektu, jehož cílem je podpora technického vzdělávání mládeže. Aktivity projektu směřují k lepšímu vybavení škol přístroji a zařízením a podpoře volnočasových aktivit. Ty budou rozvíjeny v oblastech činnost technických kroužků, pořádání přednášek na odborná témata, tematické exkurze pro členy kroužků. Na naší škole pracují kroužky Průmyslové postupy počítačové konstrukce a designu PLM a BIM, technický kroužek, kroužek ekologie a obnovitelné zdroje energie, kroužek technické tvořivosti, kroužek mechatroniky a robotiky. Kroužky jsou zaměřeny prakticky - návrhy a konstrukce zařízení. Pracují v nich také talentovaní žáci z partnerských základních škol - 2. a 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, 1. a 2. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Bobrová. Přístup do kroužků je umožněn i zájemcům ostatních škol. Grantový projekt je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0003


Hodnocení zatížení životního prostředí a optimalizace předvýrobních etap ve výuce technických předmětů

Projekt řeší rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti technologií, umožňujících analyzovat zatížení životního prostředí na úrovni návrhu výrobku, představuje možnosti optimalizace výroby součástí a ověřování vlastností výrobků a materiálů. Projekt poskytuje žákům reálnou možnost objektivního hodnocení svých návrhů v podobě žákovských projektů s ohledem na udržitelný rozvoj. Rozvíjí jejich znalosti v souladu s trendy v oblasti rozvoje odborného software a technologií. Projekt je realizován ve třech aktivitách, kterých výstupem je pět výukových materiálů (3x odborná příručka, každá doplněná žákovským testem, 1 x cvičebnice a 1 x metodická příručka). Součástí projektu je integrace výukových materiálů do eLearning řešení Moodle. Vzniklé odborné výukové materiály budou ověřeny ve výuce 120 ti žáků (2.,3. a 4. roč). Součástí projektu je dále organizace dvou odborných seminářů určených žákům ZŠ představujících problematiku projektu, využité technologie a moderní technické vzdělávání. Grantový projekt je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.0006


Cestou kvality k úspěšným maturitám

Projekt EU peníze školám pod názvem „Cestou kvality k úspěšným maturitám“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, dovedností a schopností žáků formou individualizace jejich výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, v oblasti cizích jazyků a ICT gramotnosti. Součástí je podpora digitálních technologií do vyučovacího procesu. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je zaměřeno na tvorbu vzdělávacích materiálů v oblasti čtenářské a informační gramotnosti žáků, v oblasti cizích jazyků a ICT gramotnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí finanční gramotnosti spočívá také v přípravě vzdělávacích materiálů pro aktivní zapojení žáků ve výuce finanční gramotnosti tak, aby se žáci střední školy orientovali ve správě rodinných financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové v souladu se standardem finanční gramotnosti. Grantový projekt je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0993


NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou získala pro rok 2012/2013 společný projekt realizovaný jako partner Vysokého učení technického v Brně. Škola tímto navazuje na dlouholetou vzájemnou spolupráci v rámci aktivit dalšího zajímavého projektu. Spolupráce s prestižní vysokou technickou školou byla v uplynulých letech vystavěna především na společné realizaci bakalářského studia oboru „Strojírenská technologie“, v oblasti rozvoje výuky PLM/BIM technologií a projektu Autodesk Academia. V rámci těchto společných aktivit získalo několik desítek absolventů bakalářský titul a řada žáků školy mezinárodní oborové certifikace. V následujících dvou letech VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou ve Žďáře nad Sázavou realizuje jako partner společný projekt zaměřený na prohloubení vzájemné spolupráce. Projekt s názvem „NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering“ soustředí úzce pozornost na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací. Tyto aktivity jsou vázány především na realizaci odborných stáží, postgraduální studium a specializační přípravu v oblasti aplikovaného výzkumu v technických oborech. Důležitou devizou této aktivity, která je garantována Vysokým učením technickým v Brně, je spolupráce vysokých a vyšších škol s výzkumnými středisky a podniky. NETME Working vytváří přímo strukturu zaměřenou na rozvoj, řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce odborných výzkumných týmů. Vysoké učení technické v Brně je řešitelem projektu regionálního centra vědy a výzkumu NETME. Paralelně NETME Working integruje spolupráci s dalšími subjekty z řad vzdělávacích institucí. Součástí projektu je přímé zapojení odborných subjektů ze soukromého sektoru, které jsou přímo orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství. Soustředěny jsou především společnosti přímo se zabývající strojní výrobou, nebo výrobou vystavěnou na poznatcích strojního inženýrství. Hlavními partnery tohoto projektu vedle VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou jsou Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Sokolská Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a společnost ALUCAST, s.r.o. Tyto instituce se budou společně podílet na řadě odborných aktivit. V rámci kterých například studenti z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou absolvují odborné stáže na Vysokém učení technickém v Brně. Dále bude v rámci projektu ze strany naší školy prohloubena spolupráce vyšší školy s vysokým technickým školstvím v oblasti aplikace nových poznatků vědy, výzkumu a praxe s přímou návazností na metodiku vzdělávání absolventů a jejich budoucí uplatnění v průmyslové praxi. Veškeré aktivity jsou zajišťovány ze strany všech partnerů novodobými technologiemi a zajištěním předvýrobních etap. Grantový projekt je spolufinancován v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0046


Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory

Průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou věnuje velkou pozornost výuce matematiky a přírodovědných předmětů. Naše škola získala grantový projekt „ Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory.“ Obecným cílem projektu je vytvořit optimální soulad, propojení a návaznost výuky matematiky na jedné straně a přírodovědných a technických předmětů na straně druhé. Záměr se vztahuje na všechny ročníky všech oborů. Konkrétně se jedná o tvorbu výukových materiálů, které budou zpřístupněny v tištěné i elektronické podobě. Žáci jich budou moci využívat ve škole i doma. Budou využívány také při přípravě na maturitní zkoušky, přijímací zkoušky v navazujícím studiu, při dlouhodobé nemoci žáka apod. Vznikne 12 výukových textů, metodická příručka a eLearningová aplikace. Důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci je jednak certifikát kvality ISO 9001:2009, který škola získala a který přímo zahrnuje požadavek průběžné inovace výuky. Dále je to dlouholetá spolupráce s vysokými školami a v neposlední řadě odborná úroveň pedagogů do práce na projektu zařazených. Grantový projekt "Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory" je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/01.0007


Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením

Grantový projekt s názvem „Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením“, který VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou úspěšně obhájila a získala pro rok 2012/2013, rozpracovává nové trendy v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V současném období probíhá reforma terciárního vzdělávání, která zahrnuje i vyšší odborné školy. Grantový projekt na tyto změny systematicky reaguje. Hlavním cílem projektu je vytvořit pro výuku studentů VOŠ takové podmínky, které zvýší konkurenceschopnost a příležitost uplatnit se jak na trhu práce, tak i při pokračování ve studiu na vysoké škole. Tohoto cíle bude dosaženo inovací stávajících akreditovaných vzdělávacích programů pro obory Ekonomika strojírenství, Automatizace a informatika a Informační technologie ve strojírenství (ve smyslu větší provázanosti na znalostní ekonomiku a podporu podnikatelského přístupu studentů) s využitím modulárního způsobu výuky. Jako nástroj pro srovnatelnost a přenositelnost dosažených výsledků v systému terciárního vzdělávání bude využit systém evropských přenosných kreditů ECTS. Inovace 3 vzdělávacích programů a jejich modularizace bude provedena s ohledem na odborné požadavky zaměstnavatelů. Kreditní systém jednotlivých vzdělávacích modulů bude přímo řešen ve spolupráci s vysokou školou. Grantový projekt " Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením " je financován na naší škole z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0002


Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti CA technologií

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou získala v roce 2010 grantový projekt s názvem "Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti CA technologií". Projekt je zaměřen na rozvoj výuky Computer Aided technologií ve výuce žáků technických oborů. Škola tímto projektem navazuje na dlouholeté národní a mezinárodní reference v oblasti výuky aplikované informatiky v odborné problematice. Aktivity projektu jsou spjaty s tvorbou digitálních prototypů a novými strategiemi Product Lifecycle Management a Building Information Modeling. Projekt se soustředí na vzdělávání žáků školy v souladu s moderním pojetím školních vzdělávacích plánů a integruje jeho cíle s nejnovějšími poznatky vědy a vývoje odborného software. V rámci projektu dochází na škole k modernizaci výuky a technického vybavení v souladu s trendy nasazení digitálních prototypů v technice a technologiích. Projekt je realizován v úzké spolupráci s firmami a v návaznosti na spolupráci s dodavateli odborného software. Špičkové software řešení je k dispozici žákům pro samostudium a domácí použití legálně proti bezplatné registraci v celosvětové akademické komunitě Autodesk Academia. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/03.0026


Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborného školství  

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou získala v roce 2010 grantový projekt s názvem "Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborného školství". Hlavním cílem projektu je posílit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborného školství. Seznámit je s novými organizačními metodami, moderními didaktickými postupy a aplikací nových poznatků z různých oblastí průmyslu, ekonomiky, elektrotechniky, informačních technologií, cizích jazyků a sociálně patologických jevů. V rámci projektu bude realizováno a pilotně ověřeno 6 vzdělávacích kurzů, které budou zahrnovat nové poznatky z výše uvedených oblastí, rozložených do odborných témat. Vzdělávací kurzy jsou věnovány novým technologiím ve strojírenství, ekonomice a podnikání v praktických úlohách, novým technologiím v elektrotechnice, aplikaci cizích jazyků v technických oborech, informačním technologiím a sociálně patologickým jevům ve středním odborném školství. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0012


Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky

Projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků středních odborných škol. Toho chce projekt dosáhnout zavedením krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tématikou do výuky. Tyto filmy budou posíleny didaktickou podporou, kterou budou učitelé využívat jak v hodinách cizího jazyka, tak v hodinách odborných předmětů. Během projektu se vytvoří 240 filmů v délce 5 – 10 minut s odbornou tématikou a terminologií namluvených v anglické a německé jazykové mutaci a doplněných volitelnými titulky v české, anglickém nebo německém jazyce. Ke každému filmu bude vytvořena didaktická podpora v podobě metodického listu a didaktických úkolů a testů usnadňující učitelům a žákům použití filmů v procesu vzdělávání. Pro doplnění bude vytvořeno 12 slovníčků s odbornou terminologií v anglické a německé verzi. Na tvorbě filmů, didaktické podpory a ověření produktu se bude podílet 11 středních odborných škol z Vysočiny. V těchto školách bude vytvořeno 12 školních týmů, které budou zajišťovat realizaci projektu. Tyto týmy jsou po dvou rozděleny do 6 oborových seskupení: strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, gastronomie, zdravotnictví a zemědělství. Celý projekt bude trvat 36 měsíců a bude do něj zapojeno cca 160 pedagogických pracovníků a na jeho ověřování se zúčastní i 1 680 žáků středních odborných škol. Do projektu jsou zapojeny Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Střední škola technická Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Střední průmyslová škola Jihlava, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., Střední škola stavební Třebíč, Střední škola stavební Jihlava, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  Číslo projektu: CZ.1.07./1.1.00/14.0004


UTOPIA - United Team Of Pupils In Action, young people have a voice

Naše škola získala grantovou podporu na multilaterální projekt Partnerství škol Comenius, který v rámci Programu celoživotního učení zajišťuje Národní vzdělávací agentura pro evropské vzdělávací programy.Tento projekt bude trvat dva roky a zúčastní se ho devět vybraných žáků z naší školy. Společně s partnerskými školami z Belgie, Norska a Španělska jsme se rozhodli vytvořit ” novou evropskou zemi”. Mladí lidé budou mít možnost vyjádřit k tomu, jak by tato země měla vypadat . V tomto projektu se studenti zaměří na základní aspekty země, ve které žijí, a prodiskutují je se studenty z ostatních partnerských škol. Konečným cílem projektu je prohloubit evropské povědomí. Účastníci tohoto projektu jsou ze čtyř států, a tak se setkáme s velkou kulturní rozmanitostí - belgická škola je opravdu multikulturní, s převahou muslimských studentů, španělská škola se nachází zemědělské oblasti, norská škola leží na okraji evropského kontinentu a naše škola je součástí České republiky, která se vlastně teprve snaží plně se začlenit do dnešní Evropy .Snahou projektu je posílit evropskou identitu a pomoci Evropě „prodat samu sebe“ mladým lidem, zdokonalit se v jazycích, hlavně v angličtině, která je pracovním jazykem projektu. Doufáme však, že kontakt s ostatními kulturami bude motivovat studenty ke studiu i jiných evropských jazyků. Dalším cílem je podpořit práci studentů s ICT. Studenti budou spolu komunikovat pravidelně v rámci virtuální třídy a budou pracovat na zadaných úkolech. Každá škola pak zorganizuje soutěž na zadané téma – například název nové země, vlajka, hymna, ústava atd. V rámci výměnných pobytů pak budou studenti prezentovat svoje nápady a budou se muset naučit dělat kompromisy, přijímat názory druhých. Také poznají život v partnerských zemích - ubytování v rodinách i pobyt ve školách, a nakonec i prohlídky kulturních památek v jednotlivých zemích, budou součástí projektu. Na závěr zhodnotí, co se jeden od druhého naučili a vytvoří závěrečnou zprávu a prezentaci v podobě manuálu, DVD nebo powerpoint prezentace, které budou uveřejněny na webových stránkách školy. Všichni tak budeme mít příležitost přemýšlet o tom, co je to být Evropanem. Doufáme také, že vztahy, které vzniknou mezi jednotlivými účastníky projektu, ale i mezi školami překročí rámec projektu a potrvají i v budoucnu.

Číslo projektu: COM-MP-2009-088


Projekt UNIV 2 kraje

Proměna škol v centra celoživotního učení je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.